about

KCRI is ISO 9001:2015 certified and ISO 14155: 2020 compliant
Website development project supported by European Funds Smart Growth
Projekt strony dofinansowany z Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój